Đăng ký nhóm*

Đăng ký theo nhóm từ 03 bạn trở lên sẽ được giảm 5% mỗi bạn cho khoá này.

Đăng ký đơn

Tham gia học trọn bộ khoá học Management Trainee của The Trainee Club.

Early Bird*

Đăng ký khóa học trong tuần thứ hai hoặc đăng ký luôn trong vòng 6 tiếng sau khi tư vấn.